Home ความรู้รอบตัว ข้อสรุปการปรับเงินเดือน ปี 2555 ล่าสุด

ข้อสรุปการปรับเงินเดือน ปี 2555 ล่าสุด

ข้อสรุปการปรับเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 ของข้าราชการ ข่าวล่าสุดเมื่อวันที่ วันที่  29  ธันวาคม  2554  กรมบัญชีกลางได้มีข่าว ฉบับที่ 5/2555 ดังนี้ ก็เลยนำมาแจ้งข่าวให้ทราบกัน ดังนี้ค่ะ


กระทรวงการคลังเตรียมประกาศปรับรายได้ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป รับเงินเดือนบวกเงินเพิ่ม ต้องไม่ต่ำกว่า  15,000 ต่อเดือน  กลุ่มที่ต่ำกว่าปริญญาตรี ก็ได้ปรับด้วย  โดย  นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลเรื่องการปรับรายได้ให้แก่บุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อเข้าทำงานในระบบราชการควรมีรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือน นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำเสนอร่างระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ล่าสุดได้มีการยืนยันร่างระเบียบดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  ซึ่งคาดว่ากระทรวงการคลังจะประกาศให้มีผลบังคับใช้ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายไว้อย่างแน่นอน โดยเริ่มตั้งแต่
1 มกราคม 2555 ถือเป็นการให้ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มรายได้ครั้งนี้จะครอบคลุม 5 กลุ่ม จำนวนกว่า 649,323 คน

คือ 1. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
     2. ลูกจ้างประจำ
      3. ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
     4. ทหารกองประจำการ
      5. พนักงานราชการ 

โดยเงินที่จ่ายจะเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พชค.) กำหนดเงื่อนไขไว้ 2 ลักษณะคือ

1. กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะว่าต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ให้รับเงิน พชค. เพิ่มจนถึง 15,000 บาท 

 
2. กลุ่มที่บรรจุในตำแหน่งที่ใช้วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ถ้าได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท ให้รับเงิน พชค. เดือนละ 1,500 บาท แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 12,285 บาท หรือถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน 9,000 บาท ก็ให้อีกจนถึง 9,000 บาท และทหารกองประจำการที่รับเงินเดือน ระดับ พ.1 ถ้ารับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงประจำตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมแล้วไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท  ให้ได้รับเงิน พชค. เพิ่มขึ้นตามที่กระทรวงกลาโหมจะกำหนดต่อไป  แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน เดือนละ 9,000 บาท 

 
“ซึ่งปัจจุบันข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ที่บรรจุในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
มีจำนวน 346,365 คน  งบประมาณที่ใช้ จำนวน 1,589 ล้านบาทต่อเดือน  ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 164,943 คน ทหารกองประจำการ จำนวน 138,015 คน  สองกลุ่มนี้จะใช้เงินงบประมาณ จำนวน 455 ล้านบาทต่อเดือน รวมใช้งบประมาณ 2,044 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ระยะเวลา 9 เดือนจะใช้เงินจำนวน 18,396 ล้านบาท   ด้านระบบเงินเดือน ทางกรมฯ ได้เตรียมการรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อกฎหมายประกาศ ก็สามารถจ่ายเงินได้ตามเวลาที่กำหนดทันที สำหรับการเยียวยาข้าราชการที่ทำงานมานานแล้ว และได้รับผลกระทบการปรับค่าครองชีพในครั้งนี้       ทางสำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการ และคาดว่าจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2555 เช่นกัน” 

ขณะนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเมื่อกระทรวงการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 แล้ว ขอให้ส่วนราชการต่างๆ เร่งดำเนินการออกคำสั่ง เพื่อปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเท่ากับผลต่างของเงินเดือนหรือค่าจ้าง หลังจากปรับเลื่อนขั้นเงินเดือนค่าจ้างประจำปีเรียบร้อยแล้ว และขอเบิกมายังกรมฯ ภายในเดือนมกราคม 2555

นางรังสรรค์ กล่าวว่า กรมฯ จะเปิดรอบการจ่ายเงินให้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากปกติการจ่ายตรงเงินเดือนจะมีรอบของการจ่ายนำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อขอเบิกไว้ในแต่ละเดือน โดยเดือนมกราคมนี้กำหนดไว้วันที่ 12 มกราคม แต่กรณีนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการออกคำสั่งและขอเบิกมาทันภายในเดือนมกราคม เพื่อเป็นของขวัญสำหรับบุคลากรภาครัฐได้รับเงินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี

นายรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้เตรียมสนับสนุนให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการได้ทัน โดยเชิญส่วนราชการต่างๆ มาประชุมสัมมนา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการต่างๆ และศึกษาระเบียบฯ ไว้ล่วงหน้า เพื่อทำความเข้าใจ รับฟังปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ ในวันที่ 18-19 มกราคมนี้ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการมีความเข้าใจและเตรียมดำเนินการไว้ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง สำหรับบุคลากรภาครัฐ

Last Updated (Saturday, 14 January 2012 08:32)

 

Comments  

 
+1 #89 ธมกร 2013-04-25 14:28
เงินเดือนข้าราช การดีเด่น ได้รับเงินเลื่อ นขั้นสูงสุด ไม่เกิน 530 บาท ตอนนี้ลูกจ้างเง ินเดือนจะแซงหน้ าไปแล้ว
Quote
 
 
+1 #88 คนคอน 2013-03-05 20:17
อ่านมาหลายๆข้อค วาม ก็น่าเห็นใจทุกๆ คน จะคิดเปลี่ยนหรื อกระทำอันใด คงจะร้ายประโยชน ์ ค่อยรับตามที่ท่ านให้มาเถิด มันเป็นเศษเหลือ ทานมาเเล้ว มันเป็นเป็นเวรก รรม ที่กระทำมาเเต่บ างก่อน อโหสิกรรมให้พวก เขาไป จงรักครอบครัวเเ ละดูเเลพวกเขาให ้ดี เเละสอนเขาเป็นค นดี ไม่คดโกง เอาเปรียบคนอื่น เห็นเเต่พวกพ้อง
ผมก็เหมือนพวกท่ าน
Quote
 
 
+2 #87 คนเก่าแก่ 2013-01-31 10:33
ดีจังเลยครับ ได้ปรับค่าจ้าง แต่ดีสำหรับคนที ่เพิ่งทำงานใหม่ ๆ ทำไมถึงไม่ย้อนม องคนที่ทำงานอยู ่ก่อน วุฒิ ปวช.เท่ากัน 5 ปีที่แล้ว บรรจุ 5 พันกว่า ปัจจุบันผ่านมา 5 ปี 7 พันกว่าๆ น้องใหม่เข้ามา ปวช. เท่ากัน แต่น้องเริ่ม 9 พัน ทำไมไม่เทียบให้ คนเก่าบ้างน๊อ
Quote
 
 
+1 #86 thajaba20 2012-12-11 15:15
ตอนนี้ทำงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว โครงการพระราชดำ ริ วุฒิปริญญาตรีต่ อสัญญาปีต่อปีทำ มาได้ 5 ปี เงินเดือน 7940 ประกาศเงินเดือน ขึ้นก็ยังได้แค่ 7940 เหมือนเดิม สวัดิการอะไรก็ไ ม่มี ตกเบิกก็ไม่ได้แ ล้วแบบนี้ 1 มค. 56 จะได้รับกับคนอื ่นเค้าบ้างไหมน้ อ คิดแล้วน้อยใจเป ็นที่สุด ทำงานโครงการพระ ราชดำ ริกลับได้เงินน้อยกว่าบริษ ัทหรือกระทรวงอื ่นๆ
Quote
 
 
+5 #85 auswin 2012-10-02 06:19
คุณ ก็แค่ 10 ปี ผมทำงานมาตั้ง 20 ปี เด็กบรรจุใหม่เม ื่อวานเงินเดือน จะแซงอยู่แล้ว ไอ้ที่เยอะคือหน ี้ :cry:
Quote
 
 
+4 #84 ลูกจ้างชั่วคราว 2012-09-02 19:31
ผมทำงานโรงเรียน อาชีวศึกษา
แห่งหนึ่งครับ ผมทำตำแหน่งลูกจ ้างชั่วคราว
แต่ทำมา 3 ปีแล้วครับ ต่อสัญญาแบบปี ต่อ ปี
ตอนนี้ได้เงินเด ือน 7,670
ค่าครองชีพ 1,500
ส่วนครู - อาจารย์ (ครูจ้างสอน) บ้างคนทำมา 10 กว่าปี
ได้เงินเดือน 8,640 ค่าสอนคาบนอก ออกบ้าง ไม่ออกบ้าง
2-3 เดือนออกครั้งก็ มี
ไม่เข้าใจเหมือน กันครับว่าเพราะ อะไร ?
Quote
 
 
+8 #83 สสส 2012-08-27 13:40
ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากงบรัฐ บาลไหนบอกจะได้ห มื่นห้า ไม่ทราบว่าจะได้ ตอนไหน ราคาสินค้าขึ้นไ ว้รอแล้วเจ้าค้า เอ่ย แต่ลูกจ้างชั่วย ังไม่ได้รับเงิน เลย
Quote
 
 
+21 #82 ก็แค่ลูกจ้างชั่วคราว 2012-07-27 15:42
Quoting pat:
ข่าวเรื่องปรับเ งินเดือนข่าวเรื ่องพนักงานราชกา รยังเงียบๆอยู่เ ลยไม่รู้ว่าลูกจ ้างชั่วคราวมีคว ามสำคัญบ้างหรือ เปล่า หรือต้องทำงานแบ บไม่มีปากไม่มีเ สียง แต่ถ้าเป็นข้ารา ชการข่าวสารเรื่ องต่างๆมักมีควา มคืบหน้าเสมอ ทั้งปรับเงินเดื อน ปรับขั้น ปรับตำแหน่ง...แล้วอย่างนี้ควา มยุติธรรมของลูก จ้างชั่วคราวอยู ่ที่ไหน!!!!!!

จบปริญญาตรี แต่ถูกจ้างด้วยว ุฒิปวส.ก็แย่พออยู่แล้ว 15,000 คงไม่มีหวัง ส่วน 9,000 ก็เงียบ แล้วจะยังไงต่อ ขอโทษนะคะลูกจ้า งชั่วคราวทำงานเ ท่าลูกจ้างประจำ เท่าพนักงานราชก าร หรืออาจมากกว่าด ้วยซ้ำ อย่าให้ความตั้ง ใจทำงานของลูกจ้ างชั่วคราวต้องเ งียบชั่วโคตรไ้ด ้หรือเปล่าคะ
Quote
 
 
+6 #81 pat 2012-07-27 15:33
ข่าวเรื่องปรับเ งินเดือนข่าวเรื ่องพนักงานราชกา รยังเงียบๆอยู่เ ลยไม่รู้ว่าลูกจ ้างชั่วคราวมีคว ามสำคัญบ้างหรือ เปล่า หรือต้องทำงานแบ บไม่มีปากไม่มีเ สียง แต่ถ้าเป็นข้ารา ชการข่าวสารเรื่ องต่างๆมักมีควา มคืบหน้าเสมอ ทั้งปรับเงินเดื อน ปรับขั้น ปรับตำแหน่ง...แล้วอย่างนี้ควา มยุติธรรมของลูก จ้างชั่วคราวอยู ่ที่ไหน!!!!!!
Quote
 
 
+13 #80 aoy 2012-07-17 07:58
เป็นข้าราชการมา 10 ปี เข้าวุฒิ ปวช. เงินเดือน 12285 บาท แต่ลูกจ้างภารกิ จซึ่งเป็นลูกน้อ งเข้าวุฒิ ป.ตรี ได้ 15000 บาท เวลาในการทำงานไ ม่ได้ช่วยอะไรเล ย อะไรไม่ว่าความร ับชอบไม่เท่าเรา แถมเป็นลูกน้องเ งินเดือนมากกว่า รัฐบาลลืมตาดูบ้ างเถอะค่ะ หรือว่ารุ่นเก่า ไม่มีความหมายจะ ได้รู้ว่ารัฐบาล อีกไม่กี่ปีข้าง หน้าจะเป็นอย่าง ไร แค้นมากกกกกก
Quote
 

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพและข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน


Security code
Refresh

Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support